top of page
logo keerbergen5_edited_edited.png

Over de
Orde van den Prince

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Er zijn bijna 100 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten.

De Orde van den Prince heeft ongeveer 3.000 leden. Samen organiseren ze meer dan duizend bijeenkomsten per jaar. Naast de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten, werken de leden samen aan maatschappelijk relevante projecten op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur.

In het logo van de Orde van den Prince wordt verwezen naar de twee kernwaarden van het genootschap: vriendschap en verdraagzaamheid.

De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

logo OVDP2019.jpg

De naam van de vereniging verwijst naar Willem van Oranje, de Zwijger (1533 -1584), de vorst die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden. Voor de stichters van de Prince symboliseerde Willem de trouw aan de Nederlandse taal en cultuur, in een België dat toen nog sterk gedomineerd werd door een Franstalige elite. 

 

Daarnaast werd Willem ook gezien als een voorbeeld van verdraagzaamheid. Het schipperende optreden van Willem van Oranje in een periode van woelige godsdienstoorlogen bezorgde hem onder de stichters van de Prince een haast iconische reputatie van gematigdheid en tolerantie.  Zijn handelen werd gezien als een schoolvoorbeeld voor het overbruggen van scherpe politiek-ideologische tegenstellingen die tegelijk toch ook een ontvoogding van bestaande machtsstructuren mogelijk maakt.

De stichters van de Prince hebben in Willem van Oranje een bron van inspiratie gezien.
 

Amicitia et tolerantia

‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn kernwaarden in de werking van de Princevereniging. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. Van Princeleden wordt verdraagzaamheid als algemene levenshouding verwacht, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

logo OVDP2019.jpg
Stichting

De Orde van den Prince werd in november 1955 gesticht op initiatief van de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe. Het initiatief om een Nederlandstalig genootschap te stichten met als doel vooraanstaande sprekers van het Nederlands en dragers van de Nederlandstalige cultuur te verenigen kan natuurlijk niet los gezien worden van de toenmalige dominantie van de Franstaligen in België. Toch werden al heel vroeg Nederlandstaligen buiten Vlaanderen, vooral in Nederland bij het initiatief betrokken en kon de Orde haar grensoverschrijdende ambities waar maken.

Keure

De Prince is een orde,
die tot doel heeft,
de studie, de beleving
en de uitbouw van de
Nederlandse aard
in het persoons-, gezins-
en gemeenschapsleven.

 

Stijl der Orde

Geloof in de eenheid
en de zending van
de cultuur der Nederlanden.
Voornaam optreden in bewuste
verbondenheid met de gemeenschap.
Hechte kameraadschap,
die geeft en die eist.
Trouw en tolerantie
naar Oranjes geest.

bottom of page